Vážený zákazníku, Vaše nové kolo již bylo sestaveno a seřízeno naším mechanikem tak, aby bylo v případě potřeby okamžitě schopné provozu. Pokud jste si ale kolo objednal přes internet a kolo k Vám putovalo přepravní společností, je třeba jej po vybalení z přepravního obalu zkompletovat dle následujících instrukcí.


1) Kolo vybalte a zbavte všech ochranných prvků.

2) Zkontrolujte kompletnost dodávky dle Vaší objednávky.

3) Nasaďte do vidlice demontované přední kolo tak, aby pokud je na Vašem kole orientovaný přední plášť, byl po směru otáčení, které je vyznačeno šipkou z boku pláště kola. Pokud vyznačení na plášti není, je plášť možné usadit obousměrně. Kolo dotáhněte klíčem č. 15, aby bylo uprostřed vidlice a ve správné poloze vůči přední brzdě kola.

4) Pokud má Vaše přední kolo rychloupínací mechanizmus, kolo nasazujte vždy tak aby páčka rychloupínáku byla při pohledu shora po směru jízdy na levé straně kola.

5) Rychloupínák dotahujte tak, že po nasazení kola do vidlice podržte otevřenou páčku rychloupínáku na levé straně a šroubujte rukou matici na protější pravé straně náboje do doby než ucítíte odpor. Dotáhněte páčku na levé straně náboje, pokud však klade nepřiměřený odpor, povolte matici na pravé straně a dotáhnutí zopakujte, stejně pokud po dotažení páčkou je rychloupínák volný povolte páčku a dotáhněte matku aby po dotažení páčkou bylo kolo řádně zajištěné. Nikdy nešroubujte páčkou rychloupínáku, zejména po jejím dotažení.

6) Sestavte přední brzdu. Při správném nasazení předního kola, by měly být brzdové špalíky přesně proti brzdovým drahám ráfku, v opačném případě je bezpodmínečně nutně je seřídit nebo nechat seřídit servisem.

7) Demontované pedály opatřete na závitech vazelínou, pokud již tak není a namontujte do klik – pravý pedál má pravý závit a bývá označen písmenem R, levý pedál je označen písmenem L. Pedály důkladně dotáhněte zpravidla klíčem č. 15, vyjímečně imbusen č.6.

8) Pokud je sedlo mimo rám nasaďte je a zajistěte stejně jako přední kolo.

9) Nasaďte řídítka s představcem na vidlici kola, seřiďte hlavové složení a dotáhněte představec v případě, že máte na Vašem novém kole systém ahead. V případě že je Vaše kolo vybaveno vřetenovým představem, nasaďte řídítka do vidlice a dbejte na maximální povolené vysunutí z vidlice vyznačené ryskou na sloupku představce – nad tuto rysku představec nikdy nevysunujte. Představec ve vidlici zajistěte zpravidla imbusovým šroubem č.6 nebo šestihraným šroubem č.10 na vrcholu představce.

10) Pečlivě zkontrolujte funkci a dotažení všech částí vašeho kola. Nevyjíždějte s kolem, které není ve 100% funkčním stavu a pokud nestačíte sami svými silami na spolehlivé seřízení kola, raději přenechávejte tuto činnost odborníkům, kteří jsou vybaveni odpovídajícím dílenským vybavením.

11) Používejte při jízdě na kole ochranou cyklistickou přilbu – není to jen záležitost závodní cyklistiky, dnes jsou přilby povinné pro cyklisty do 18 let věku při jízdě po veřejných komunikacích.

12) Pokud chcete kolo užívat k provozu na veřejných komunikacích, sdělte nám to a my Vám kolo pomůžeme vybavit tak, aby splňovalo podmínky dle platné legislativy ČR.


Základní seřízení posedu na kole

Správné seřízení posedu na kole je velmi důležité. Je až překvapivě mnoho zejména příležitostných cyklistů – hobíků , kteří přisuzují bolesti rukou, zad, sedací části těla jakési dani cyklistice. Pravdou však velmi často bývá, že na vině může být právě nesprávně seřízený posed na kole, nesprávně zvolená velikost kola nebo nevhodný oděv, či kombinace těchto aspektů.

Výška sedla

Měla by být nastavena tak, aby v případě položení nohy na pedál v jeho „spodní úvrati“ byla noha pouze lehce pokrčena v koleni a v případě položení paty na pedál téměř natažena. Individuální nestavení vzhledem ke konkrétnímu použití je samozřejmě možné a velmi často i žádoucí. Jezdci na horských kolech vyznávající agresivní jízdu zejména v náročném terénu a ve sjezdech si zpravidla nastavují nižší výšku sedla, vzhledem ke své výšce než jezdci na kolech silničních nebo jezdci absolvující několikahodinový XC maratón.

Předozadní poloha sedla

Orientačně nám k nastavení předozadní polohy sedla pomůže olovnice. Kliky na kole nastavíme tak, aby byly vodorovně. Pak se posadíme na kolo, položíme nohu na pedál který je vpředu tak aby kloub palce, ležel přesně na ose pedálu a pokud zmíněnou olovnici zpustíme z vrcholu kolena měla by olovnice protínat osu pedálu. Pokud se tak nestane posunem sedla vše upravíme.

Sklon sedla

Měl by být téměř nulový. Sedlo by mělo mít skutečně jen minimální sklon směrem do předu. Tzn. Pokud bychom na sedlo položili vodováhu pak odchylka od vodorovné roviny by měla být u špičky sedla asi 1cm směrem dolů. Větší odchylka směrem dopředu znamená větší zatížení zápěstí i celých rukou, naopak kolo se sedlem nastaveným do záklonu nepřiměřeně tlačí na citlivé partie na sedací části vašeho těla.

Výška řidítek

Je do jisté míry dána typem kola (jeho určením) a jeho velikostí a jen pouze poměrně malé rozpětí můžeme ovlivnit seřízením.

u kol s vřetenovým představcem - je možné v předem daném rozmezí nastavovat výšku řídítek. Horní hranice vysunutí představce z vidlice je vyznačena ryskou na představci. Nad tuto hranici bychom nikdy neměli řidítka vysunovat, hrozilo by totiž zlomení nebo zdeformování představce. Posunování řidítek směrem nahoru a dolů je možné po uvolnění představce ve vidlici šroubem v horní části představce. Povolený šroub gumovou paličkou sklepneme směrem dolů a uvolníme řidítka. Po nastavení požadované výšky řidítka opět dotáhneme.

u kol s představcem typu ahead set - jsou možnosti výškového seřízení řidítek podstatně omezenější. Protože vidlice má délku krku až do představce, není již možné na kolech vybavených takovým představcem, dát řidítka výše než jak jsou nastaveny výrobcem ale výšku lze regulovat pouze směrem dolů a to vyjmutím podložek, které jsou umístěny mezi představcem a hlavovým složením. Po takovém vyjmutí je však nutno buď vidlici zkrátit nebo odebrané podložky dát alespoň provizorně nad představec pod seřizovací zakončovací krytku a teprve po náležitém vyzkoušení vidlici definitivně zkrátit. Další možností jak zvýšit výšku řidítek je výměna představce za strmější nebo montáž řídítek tvarovaných směrem nahoru (vlašťovky).

Před každou jízdou

Zkontrolujte alespoň nejdůležitější části Vašeho kola, aby jste co možná nejvíce eliminovali případné technické obtíže na Vašich cestách.

Brzdy

V brake, cantilever brake, road brake - kontrolujte stav brzdových lanek a bowdenů. Poškozená nebo roztřepená lanka vyměňte dříve než dojde k jejich úplnému přetržení. Stejně tak bowdeny by neměly vykazovat žádné viditelné poškození. Zlomený nebo prodřený bowden brání volnému průchodu lanka. Důležitá je i kontrola stavu a správného seřízení brzdových špalíků. Špalík musí přesně dosedat na ráfek celou svou částí,nesmí se dostávat pod ani nad ráfek – oba stavy mohou být nebezpečné! Brzdová páka nesmí mít příliš dlouhý chod – za mokra nebo pouhého vlhka dochází ke snížení účinnosti! Špalíky by se neměly dotýkat v případě uvolnění brzdy ráfku, pokud se tak stává v pouze několika místech je třeba vycentrovat ráfek.

Mechanické kotoučové brzdy - kontrola lanek a bowdenů stejná jako u V brake, namísto špalíků je však potřeba kontrolovat stav opotřebení brzdových destiček. Destičky by neměly škrtat o kotouče u uvolněné brzdy, pokud se tak stává je třeba brzdu „vyladit“ tak aby ke kontaktu nedocházelo. Pokud jsou kotouče poškozené nebo pokřivené je nutné je vyměnit za nové. Kotouče se nesmí umastit jinak dojde k výraznému snížení účinnosti. Mastné kotouče je možné čistit čistidly na bázi alkoholu, při kontaminaci destiček a kotoučů olejem se však většinou nepodaří destičky a kotouče vyčistit tak aby se brzdám vrátila jejich původní účinnost. Destičky které jsou tak znehodnoceny nezbývá než vyměnit za nové a kotouče důkladně odmastit před nasazením nových destiček.

Hydraulické kotoučové brzdy - kontrolujte naprostou nepoškozenost trubiček. I mírně poškozená trubička může selhat při intenzívním brždění. Důležité je i odvzdušnění brzd, což už je práce pro servis vybavený příslušným servisním nářadím. Pamatujte, že zavzdušněním klesá účinnost brzd stejně jako zamaštěním kotoučů. Při transportu, kdy vyndáváte kolo z rámu vymezte vůli mezi destičkami patřičnou podložkou,zabráníte tím při náhodném stisku brzdové páky přestavení brzd. destiček. Kontrola stavu brzdových destiček je stejná jako u mech. kotoučových brzd.


Po výměně brzdových špalíků, destiček nebo kotoučů počítejte nějakou dobu se sníženým brzdným účinkem, který se opět zvýší po zajetí uvedených komponentů.

Kola, pláště a náboje

Vycentrování bez výraznějších odchylek do stran i na výšku, stejně tak jako dotažení a neporušení jednotlivých drátů výpletu je základem bezpečné jízdy. Pozornost věnujte i stavu ráfku v místě dosedání brzdových špalíků. Zejména při časté jízdě v dešti a blátě dochází u kol s čelisťovými brzdami k většímu opotřebení boků ráfků, které je třeba kontrolovat a obržděný ráfek včas vyměnit za nový, dříve než dojde k jeho probrodění a případné destrukci. U plášťů kontrolujeme stav nahuštění podle údajů výrobce na boku pláště, opotřebení i případné poškození. Nepřehlédněte ani stav nábojů a jejich ukotvení v rámu nebo vidlici kola. Rychloupínací táhla by neměla být zohýbána ani jinak poškozena a zapnuta vždy směrem do rámu kola. Náboje vybavené upínacími maticemi by měly být pevně dotaženy v rámu – závity by neměly vykazovat poškození. Náboje by se měly otáčet volně bez výrazného zadrhávání nebo odporu, neměly by však vykazovat ani vůli. Doporučujeme i přestože náboje jsou dnes již poměrně dobře chráněny před vlhkem a nečistotami, zejména po jízdách potoky nebo hlubokými brody, kontrolu uvnitř samotného náboje, alespoň jednou za sezónu.

Řídítka, hlavové složení, řadící a brzdové páky

U řidítek kontrolujeme celistvost – jakékoliv trhlinky, ohnutí a třeba i škrábnutí objímkou představce může být velmi nebezpečné – raději měníme za nové. Hlavové složení se musí otáčet volně a bez zadrhávání a bez vůlí, pokud se hlavové složení při otáčení pravidelně lehce zadrhává má pravděpodobně vymačkané ložiskové dráhy, také v tomto případě nepomůže nic než poškozené hl. složení vyměnit za nové. Poškození brzdových a řadících pák většinou nastává při pádu nebo neodborným zásahem, posouzení poškození doporučujeme přenechat odbornému servisu.

Kliky, řetěz, převodové ústrojí

Jsou sestavou, která je na kole poměrně dost zatížena přenosem jezdcových sil a působením nečistot se kterými přijde do styku. Čím kvalitněji je tento systém udržován v čistotě a adekvátně namazaném stavu bez přebytků maziva, tím delší vykazuje životnost a funkčnost. Mazání kvalitními mazadly určenými na převodové řetězy na předem myčkou vyčištěný řetěz je základ správné údržby. Velmi důležitá je včasná výměna opotřebovaného řetězu, jinak hrozí nevratné mechanické poškození pastorků a převodníků což je finančně několikanásobně dražší záležitost než včasná výměna řetězu. Ke kontrole spolehlivě poslouží poměrně finančně dostupné kalibry na řetěz. Na kole se vyvarujte řazení převodů u kterých by docházelo k velkému křížení řetězu – malý převodník a malý pastorek nebo velký převodník a velký pastorek. Křížení má tendenci vytlačovat čepy řetězu ven a může potom dojít k rozpojení řetězu roznýtováním. Dochází též k neúměrnému zatěžování jak řetězu, pastorků i převodníků a tím ke zkracování životnosti celého systému.

Rám a vidlice

Je třeba kontrolovat jejich celistvost bez prasklin a mechanického poškození. Dobře se kontroluje při mytí a čištění.

Odpružené vidlice, zadní odpružení

Zajišťují lepší kontrolu jezdce nad svým strojem a zároveň dělají jízdu pohodlnější a bezpečnější. Čím je však vidlice složitější, tím náročnější bývá údržba. Nejzákladnější pravidlo, které platí i v tomto případě je, čím lépe je celý systém udržován v čistotě, tím delší je jeho životnost. Systémů odpružených vidlic je tolik, že je všechny nemůže tato příručka obsáhnout. Se základní údržbou Vám rádi poradí a pomůžou naši školení prodavači popř. mechanici.

Mytí a čištění

Doporučujeme dělat vodou za pomoci smetáčku či houby. Po důkladném omytí by měla následovat další péče jako ošetření jednotlivých poškození laku rámu a konzervace povrchu rámu a leštěných částí kola. Následuje další údržba viz „Kliky, řetěz,převodové ústrojí

Vhodné doplňky

Přilba - základním doplňkem cyklisty by měla být přilba, která už mnoha cyklistům pomohla od vážnějšího zranění hlavy

Rohy - (nástavce řidítek) jsou vhodné zejména na horská ale i crossová kola - umožňují více variant úchopu řidítek a tím zapojení jiných svalových skupin různé provedení již od cca 130 ,-Kč

Cyklocomputery - Velmi přesně zobrazují naměřené i vypočítané veličiny v cenách cca od 300,- Kč na MTB kola doporučujeme bezdrátový model TREK 8i. – Výborná cena i kvalita.

Zámky - k uzamčení kola ceny od cca 50,- Kč

Speciální cyklooblečení - klasické dresy s cyklokraťasy nebo i „civilnější provedení“ různé ceny různá provedení

Brašničky - do rámu, pod sedlo, na řidítka, popř. na delší výlety na nosič - různé ceny různá provedení

Nářadí - na cesty i do domácí dílny – centrklíče, nýtovače, stahováky, myčky na řetěz, montpáky, imbusy, kalibry na řetězy, lepení atd.

Nášlapné pedály + vhodná obuv - různé značky, různá provedení

Ostatní - blatníky, světla, blikačky, odrazová skla

Duše a pláště

Vizuálně kontrolujte stav plášťů, jejich ojetí. Při mechanickém poškození majícím za následek nepřiměřené a neobvyklé vyboulení, plášť raději vyměňte nebo nechte vyměnit stejně tak jako příliš ojetý plášť. Duše plášťů hustěte na tlak předepsaný výrobcem pláště, který bývá zpravidla uveden na boku. Doporučujeme na kole s sebou vozit náhradní duši a sadu montpák, které Vám nebo Vašemu kamarádovi na vyjížďce mohou hodně pomoci.

Transport kola

Pokud přepravujete kolo na střeše auta, dbejte prosím na jeho dostatečné upevnění a toto ještě nejlépe během zastávek kontrolujte tak, že kolo na střeše chytnete rukou a příčným pohybem vyzkoušíte jeho pevné přichycení. V případě, že kolo musíte částečně rozebrat nezapomeňte po jeho opětovném složení překontrolovat jeho 100% funkčnost. Pozor na správné postavení kol ve vidlicích. U kol s hydraulickými kotoučovými brzdami používejte při transportu s vyndaným kolem distanční podložku mezi čelisti kotoučové brzdy. Jinak může dojít při náhodném stisku brzdové páky k přestavění brzdových destiček, jež by Vám pak zabránily ve vložení kotouče kola do brzdového třmenu.


Autor: Jaroslav Víšek